Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przeczytaj więcej.
Bilety
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4

Deklaracja Dostępności - NOSPR

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności w NOSPR 

Katarzyna Spyra
email: k.spyra@nospr.org.pl 
tel. 32 73 25 321 lub 798 874 904

W sprawach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów oraz dostępnością miejsc specjalnych do Państwa dyspozycji pozostają:

Dział Organizacji i Rozwoju Publiczności

email: kontakt@nospr.org.pl
tel. tel. 32 73 25 321

Kasa biletowa NOSPR

email: kasa@nospr.org.pl
tel. 32 73 25 312 oraz 32 73 25 320

Kasa czynna jest od wtorku do soboty w godz. 10.00–20.00, w niedzielę i poniedziałek na dwie godziny przed koncertem.

Deklaracja dostępności

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.nospr.org.pl strony internetowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu nie posiadania napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-01.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze, aby nawigować na stronie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Spyra, k.spyra@nospr.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 32 73 25 321.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, wskazanie sposobu kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń wokół budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie położenia chodników i ścieżek, które usytuowane są na jednym poziomie. W przestrzeni Strefy Kultury, w której znajduje się Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach dostępne są parkingi z wyraźnie oznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te usytuowane są w najbliższej możliwej odległości od wejścia głównego. Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby im towarzyszące są upoważnione do bezpłatnego parkowania samochodu przy wejściu głównym do 5 min. Dzięki temu mają możliwość zakupu biletów w kasie, dokonania rezerwacji i przemieszczenia się w wygodny sposób do kas i na koncerty.

Wejścia do budynku są dostępne z poziomu terenu, bez schodów. Budynek wyposażony jest w drzwi wejściowe obrotowe i tradycyjne z obu stron budynku. Powierzchnie kondygnacji są płaskie, bez różnic poziomów. Komunikację pionową dla publiczności zapewniają windy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach. W budynku dostępny jest pokój dla matek karmiących. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowano na każdej kondygnacji przy blokach toalet ogólnodostępnych.    

Kasy oraz szatnie usytuowane są na poziomie 0 w pobliżu wejścia głównego. Szatnie zapewniają możliwość pozostawienia wózków oraz bagażu. Na poziomie 0 znajduje się księgarnia - miejsce to zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Drzwi akustyczne wyposażone są w progi o wysokości max. 2 cm, a pozostałe drzwi są bezprogowe. Na widowni głównej Sali Koncertowej zaprojektowano 6 miejsc dla osób poruszających się na wózkach i osób towarzyszących po obu stronach widowni, na poziomie parteru, w najbardziej atrakcyjnej i dostępnej części Amfiteatru, naprzeciwko sceny. W Sali Kameralnej przewidziano 4 miejsca na poziomie +1. Dostęp do nich odbywa się wprost z poziomu danej kondygnacji.

Kompleks nagraniowy, który jest obniżony w stosunku do poziomu parteru jest wyposażony w podnośnik platformowy pionowy umożliwiający dostęp osoby na wózku.

Pracownicy kas, szatni, bileterzy oraz pracownicy ochrony zapewniają wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w komfortowym korzystaniu z szatni oraz przemieszczeniu się na wydarzenie. Osoby te mają pierwszeństwo w obsłudze.

Zakup biletu przez osobę z niepełnosprawnością korzystającą z pomocy psa asystującego

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami korzystające z pomocy psów asystujących do zamawiania biletów telefonicznie, lub poinformowanie o pojawieniu się na koncercie wraz z psem – mailowo kasa@nospr.org.pl Jesteśmy wtedy w stanie zapewnić Państwu komfortowe miejsce na sali; tak żeby pies miał wystarczająco dużo miejsca i tak, aby w miarę możliwości miejsce znajdowało się bliżej wyjścia. Takie rozwiązanie jest podyktowane możliwością opuszczenia sali w pierwszej kolejności, unikając wchodzenia w tłoku oraz umożliwia opuszczenie jej każdej chwili, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Każda z osób może po uprzednim zgłoszeniu otrzymać wsparcie szatniarza (pomoc w ubieraniu) oraz biletera (pomoc w dotarciu na miejsce, zajęciu miejsca i powrocie do szatni).

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchową

W Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku zainstalowany jest system wparcia dla osób niedosłyszących, oparty na transmisji sygnałów podczerwieni. System będący na wyposażeniu NOSPR to BOSCH Integrus. 

Komponenty systemu:

- modulator INT-TX04 

- promiennik podczerwieni LBB4512/00 

- odbiornik LBB4540/04.   

- słuchawki LBB3441/10 

- pętla indukcyjna HDP-ILN

Rozwiązanie to daje pewność separacji od innych systemów bezprzewodowych pracujących w paśmie radiowym przy stosunkowo dużej odporności na zakłócenia generowane przez oświetlenie. W sali koncertowej system obejmuje swym zasięgiem, widownię główną z balkonem oraz balkon na 2. poziomie. Na sali kameralnej promiennik PIR04 zapewni poprawne działanie systemu na obszarze całej widowni. Przewidziano użycie 1 kanału fonicznego w danej sali. Zastosowanie jednego nadajnika – modulatora MIR01 dla obu sal powoduje, że w każdej sali nadawany  jest  komplet  sygnałów  fonicznych,  zarówno  dla  dużej  sali  koncertowej,  jak  i  dla  sali  kameralnej. 

Wszystkie wydarzenia organizowane w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Na wydarzenia te przewidziane są zniżki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Oferujemy możliwość zakupu biletu specjalnego z 50 % ulgą w stosunku do ceny biletu normalnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunów (miejsce specjalne na wózek i krzesło dla opiekuna), osób z niepełnosprawnościami (miejsce siedzące na widowni).

100

Potrzebujemy podstawowych danych
0
Loading