Cześć!

Jestem NOSPR AI

Pierwsza sztuczna inteligencja, z którą możesz porozmawiać o muzyce klasycznej (i nie tylko).

Dowiedz się WIĘCEJ

ai nospr
Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przeczytaj więcej.
Bilety

Aktualność - NOSPR

Nabór na stanowisko: Specjalista Koordynator bileterów

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista Koordynator Bileterów (pełny etat)

Wymagania:  
 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • znajomość  języka obcego (j. angielski)
 • umiejętność koordynowania, planowania i organizacji pracy zespołu
 • umiejętność pracy pod presją czasu i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów
 • samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych (warunek konieczny)
 • atutem będzie doświadczenie pracy w instytucjach kultury
Obowiązki:
 • przygotowywanie umów oraz rachunków
 • organizowanie i koordynacja pracy bileterów i szatniarzy
 • obsługa widzów przed, podczas i po koncertach w salach koncertowych i poza nimi
 • planowanie pracy zespołu, tworzenie harmonogramów zgodnie z kalendarzem koncertowym
 • delegowanie zadań i nadzór nad ich wykonaniem
 • przygotowywanie dokumentów, opracowań, analiz, rozliczanie czasu pracy itp.
 • udzielanie wszelkich niezbędnych informacji melomanom związanych z ich obsługą
 • ścisła współpraca z producentami i innymi komórkami organizacyjnymi NOSPR
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV (życiorys)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy
 • klauzula informacyjna oraz tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych (do zamieszczenia w CV) poniżej ogłoszenia

Termin zgłoszeń do dnia 20 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia  i pytania należy kierować do Działu Kadr NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1, 40–202 Katowice

e-mail: kadry@nospr.org.pl

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji kandydatów na stanowiska pracy w NOSPR:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych podanych w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w  NOSPR na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOSPR, jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, REGON 240260206, NIP 9542536813, wpisana do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem RIK 61/2006.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych NOSPR jest możliwy pod adresem e-mail: : iod@nospr.org.pl, tel.: 0327325331;
 • Dane osobowe kandydata pozyskane w wyniku rekrutacji będą przechowywane przez czas jej trwania a następnie zniszczone
 • Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w wyniku procesu rekrutacji będą podmioty świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacji na rzecz NOSPR oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, innych niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – odbywa się na podstawie zgody kandydata, chyba że podstawą takiego przetwarzania jest przepis prawa.
 • Dane udostępnione przez kandydata nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.
 • NOSPR nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydata do państwa trzeciego (poza EOG tj. Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji działalności NOSPR.
 • Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadkach określonych w przepisach RODO; oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, przez Administratora moich danych osobowych (NOSPR), w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w NOSPR na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOSPR.
 2. Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie są zgodne z prawdą, a w przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, zostały podane dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej Klauzuli informacyjnej o celu, sposobach i zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach.

Co słychać ?

NOSPR gra dla Tosi / informacja Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

NOSPR gra dla Tosi / informacja Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

NOSPR gra dla Tosi / koncert charytatywny

NOSPR gra dla Tosi / koncert charytatywny

Inny wymiar. Sezon 2020/2021

Inny wymiar. Sezon 2020/2021

100

Potrzebujemy podstawowych danych
0
Loading