Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przeczytaj więcej.
Bilety

Aktualność - NOSPR

Nabór na stanowisko - Główny Księgowy

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to wiodąca polska orkiestra oraz jedna
z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Od ponad 80 lat tworzy główny nurt polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową, wydawniczą i edukacyjną.

Z orkiestrą regularnie występują najwięksi muzycy świata, a spektakularna siedziba zespołu jest miejscem budzącym zachwyt wśród słuchaczy i artystów. Od kwietnia 2018 NOSPR należy do organizacji ECHO, skupiającej 22 najlepsze sale koncertowe Europy.

W NOSPR kultywujemy najlepsze tradycje świata muzycznego, a także tworzymy nowe formaty wydarzeń artystycznych i szukamy nowych sposobów interakcji z publicznością. Jesteśmy współorganizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, Festiwalu Prawykonań
i Festiwalu Muzyka+Nauka oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Zmieniamy się i rozwijamy, w związku z tym poszukujemy do naszego zespołu pracownika na stanowisko:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych NOSPR zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi)
 2. Sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej nad całokształtem gospodarki finansowej NOSPR
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku NOSPR
 4. Planowanie bieżącego i rocznego wydatkowania środków na realizację zadań oraz kontrolowanie ich realizacji i ponoszonych kosztów
 5. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora sprawozdań oraz analiz z realizacji planu finansowego
 6. Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych oraz nad należytym ich przechowywaniem i zabezpieczaniem
 7. Sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Finansach Publicznych, w tym z wykorzystania dotacji przyznanych przez organizatorów (MKDiN, Miasto Katowice, Polskie Radio) oraz innych deklaracji podatkowych, statystycznych związanych z działalnością finansowo-księgową Instytucji
 8. Nadzór nad wszelkimi sprawami związanymiz wynagrodzeniami wynikającymi z umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń i innych
 9. Opracowywanie wewnętrznych procesów i procedur finansowych oraz zasad rozliczeń wewnątrz instytucji
 10. Bieżące kontakty i uzgodnienia w zakresie podatków i sprawozdawczości finansowej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Skarbowym, ZUS, Głównym Urzędem Statystycznym; bieżąca współpraca z bankami i instytucjami finansującymi; udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień zewnętrznym organom kontrolnym w zakresie finansowo-księgowym
 11. Nadzór i kontrola pod względem finansowym nad zawieranymi umowami
 12. Nadzór i kontrola spraw związanych z windykacją należności Instytucji
 13. Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań podległego zespołu

     WYMAGANIA:

Kandydat powinien spełniać wymagania zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.):
- posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);
- znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego;
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
- ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, potwierdzoną świadectwem pracy.

Kandydat powinien być wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub też posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto kandydat powinien posiadać:

 • Min. 2-letnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu podległym zespołem (rekrutacja, delegowanie zadań, ocena pracy i rozwój pracowników)
 • Doskonałą organizację czasu pracy, umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników
 • Rzetelność, skrupulatność, samodzielność i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania i realizowania wielu zadań
 • Umiejętność pracy w zespole, budowania relacji z zespołem oraz podmiotami zewnętrznymi
 • Zdolności negocjacyjne i interpersonalne oraz komunikacyjne
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • Pracę w dynamicznym, ambitnym oraz pełnym zaangażowania i pasji do sztuki zespole,
 • Wsparcie w rozwoju i zdobywaniu nowych ciekawych doświadczeń,
 • Dużą różnorodność zadań i realizowanych projektów,
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej instytucji kultury i realny wpływ na rynek muzyczny,
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.
 • Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, m.in. karty Benefit Multisport.

Na stanowisko Głównego Księgowego aplikować można przez stronę: pracuj.pl do dnia  30 czerwca 2022 r.

Prosimy o załączenie CV i listu motywacyjnego.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Główny Księgowy

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.

Co słychać ?

NOSPR x BMW ART CLUB: Projekt „Digital Grotesque III” Michaela Hansmeyera

NOSPR x BMW ART CLUB: Projekt „Digital Grotesque III” Michaela Hansmeyera

BMW ART CLUB: Projekt „Digital Grotesque III” Michaela Hansmeyera  w NOSPR w Katowicach.

Nabór na stanowisko - Specjalista ds. Marketingu

Nabór na stanowisko - Specjalista ds. Marketingu

Nabór na stanowisko - Producent wydarzeń

Nabór na stanowisko - Producent wydarzeń

100

Potrzebujemy podstawowych danych
0
Loading